Vare

Olibanumolie

Anvendelse:

Kosmetik
Virker stimulerende på cellefornyelsen, forebygger blodsprængninger.
Velegnet til moden og sensitiv hud.
Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Bundnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af harpiks fra Boswellia sp.

Kun til udvortes brug.

Olibanum kaldes også Frankincense

Indeholder følgende af de deklarationspligtige 26 parfumestoffer: Limonen og linalool.

Ingredients: Boswellia Carterii Oil.

Produktet er i sin rene form faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Brandfarlig væske og damp.