Vare

Timianolie

Anvendelse:

Kosmetik
Virker inflammationshæmmende og antiseptisk.
Velegnet til fedtet og uren hud.
Dosering: Max 1%. Må aldrig anvendes ufortyndet.

Duft
Mellem-topnote.

Fremstillet ved vanddampdestillering af blad fra Thymus vulgaris.

Levnedsmiddelkvalitet.

Indeholder følgende af de deklarationspligtige 26 parfumestoffer: Linalool, limonen, benzylbenzoat og geraniol.

Ingredients: Thymus Vulgaris Leaf Oil.

Produktet er i sin rene form faremærket:

Faresymbol_udraabstegnFaresymbol_lungerfaresymbol_miljoe

Fare: Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Brandfarlig væske og damp.